Shotaro Moriyasu Discography - session index

1954 (age 30)

  • Shotaro Moriyasu 7   Evening Concert, Radio Tokyo (now TBS Radio), Yurakucho, Tokyo, Japan, c. mid July, 1954